دفترچه راهنمای کمپرسور

در
دسته بندی ها: دانلود

اطلاعات

دفترچه راهنمای کمپرسور شامل تمامی اطلاعات کاربردی برای خریداران پمپ باد می باشد که با تهیه آن می توانند پاسخگویی بیشتر سوالات شما عزیزان باشد

  • شامل جداول مشخصات فنی می باشد که توسط آن مشتریان با توجه به آن از نحوی کارایی پمپ باد مخود مطلع می شوند
  • نحوی راه اندازی و نصب محصول به همراه نکات ایمنی می باشد
  • اصول کار کمپرسور
  • معرفی قطعات
  • نحوی مراقبت و نگهداری از پمپ باد

دفترچه راهنمای کمپرسور اسکرو

این دفتر کمپرسور اسکرو شامل اطلاعات

  • اقدامات ایمنی
  • مشخصات فنی
  • اطلاعات عمومی کمپرسور
  • سیستم کنترل
  • نحوی نگه داری و مراقبت
Screw compressor manual


کلیه نکات یاد شده در این راھنما جھت کارایی بھتر دستگاه شما تھیه گردیده و اجرای آنھا به عمر کمپرسور شما می
افزاید .

در صورتی که به قطعات یدکی احتیاج دارید ، خواھشمندیم به موارد زیر توجه نمایید.
١ .نام شرکت و تاریخ خرید دستگاه را مشخص کنید .
٢ .تیپ و شماره سری را مشخص نمایید .
٣ .شماره قطعه و نام آن را بنویسید و تعداد آن را مشخص کنید .

نکته: قبل از راه اندازی دستگاه کمپرسور اسکرو دفترچه رو با دقت مطالعه نمایید

هوا صنعت مفیدی

ما آماده پاسخگویی به سوالات شما در کلیه زمینه ھا از فعالیت در پروژه ھا تا مراقبت و نگھداری انواع کمپرسورھای باد تولیدی
خود ھستیم. جھت استفاده صحیح از دستگاه کمپرسور در این دفترچه از محصول سری CS2000 الی CS22000 تشریح گردیده که انجام آنھا الزامی می باشد.

ھمانطور که می دانید کمپرسور اسکرو نیاز به اپراتوری مجرب آموزش دیده دارد و به جھت جدید بودن تکنولوژی آن در ایران ھمواره مشکلات خاص نگھداری را داشته است.

در این مجموعه فن آوری جدیدی را برای اولین بار در ایران به وجود آورده ایم تا قسمت اعظم این مراقبت ھا را ماشین ، توسط MINI PLC به عھده می گیرد که از زمان روشن شدن دستگاه کلیه اعمال کمپرسور را کنترل و ھدایت می کند.