مخازن تحت فشار

مخزن تحت فشار یا Pressure vesse  طبق استاندارد های جهانی طراحی و تولید می شود