کمپرسور اسکرو

در
دسته بندی ها: مقالات

جهت دسترسی به دفترچه راهنمای کمپرسور اسکرو به لینک ها زیر مراجعه کنید.

emoji_finger

PLC AIR MAKER  به لینک Screw 

 PLC PR1510 به لینک pdf-screw-prw 

Screw compressor infographic

کمپرسـورســازی ایران مفیدی

از ســال ١٣٨٠ با اخذ مجوز از صــنایع شــروع به تولید پمپ باد نموده و به ھمت مھندسین و طراحان سخت کوش خود توانســـــــته پلکان ترقی را بپیماید و انواع کمپرسورها را در حجم و فشـــــــارھای مختلف به صنعتگران کشور عرضه دارد .
ھم اکنون با پیشـرفت صنایع در کشــور و نظر به اینکه کمپرسور یکی از ارکان زیربنایی صنعت می باشد و دستگاه ھای جدید با
حســـاسیت و قابلیت ھای دقیق تری نســــبت به قبل طراحی میگردد. کمپرسور سازی ایران مفیدی طراحی جدیدی از نوع اسکرو
( حلزونی ) را طراحی نموده که از قابلیت ھای این کمپرسور میتوان به حجم کم و صدایی بھ مراتب کمتر از کمپرسورھای مشـــابھ
خود نام برد . به جھت جدید بودن این سیســتم در کشــور ھدف ما بر این بوده که کلیه اعمال توسط خود سیســـتم کنترل و عیب یابی گردد .

کمپرسور اسکرو

بدین جھت در این کمپرسور از MINI PLC بســـیار قوی که دارای صفحه نمایش گرافیکی میباشد استفاده گردیده که کلیه
ساعات تعویض فیلتر و ھرگونه برنامه ریزی جھت انواع کارھا را میتوان به روش بســیار ساده ای از طریق صفحه کلید نصــب
شده به دستگاه منتقل و دستگاه را برای منظورھای متنفاوتی به کار گرفت

این پمپ باد ها نیاز به اپراتورهای مجرب و آموزش دیده دارد و به جھت جدید بودن تکنولوژی آن در ایران ھمواره مشکلات خاص نگھداری را داشته ، در این مجموعه فن آوری جدیدی را برای اولین بار در ایران به وجود آورده ایم تا قسمت اعظم این مراقبت ھا را ماشین ، توسط MINI PLC به عھده می گیرد

دفترچه راهنمای اسکرو

mofidi-comp.com