برچسب: هوا صنعت مفیدی

در

درایر جدبی

برای دسترسی به کاتالوگ درایر جذبی به لینک  Dryer مراجعه کنید

Dryer catalog

خشک کن ها هوا متراکم و بسیار خشک طراحـی شده اند که برای فشـار 40 بار (70- درجه سانتیگـراد) و به دست
آمدن نقطه شبنم طراحی شده است. فیلتر های اولیه و ثانویه در خشک کن های بدون حرارت استاندارد می باشد تا جـریان هوای
تمیـز و یکپارچه را حفظ کند. این خشک کن از یک کنترل کننده الکترونیکی بسیار قابل اعتماد استفاده می کند تا خشک کن به
خوبی کار کند. خشک کن های بدون حـرارت مجهز به دریچـه مــخصوص مـواد خشک کن با کیفیـت بالا می باشد . خشک کن
مفیـدی از عملکرد قابل اطمینانی برخوردار است که کمترین افت فشار را ارائه می دهد.

عملیات درایر جذبی

خشک کن دارای دو مـخزن بـرج شکل می باشد که امـکان
جـذب مداوم را فـراهم می کند. رطوبت از هوای فشرده با استفاده از
مـواد جـذبی انجام می شود. بدین تـرتیب اسـت که یکی از مـخازن
عملیات جـذب رطوبت را انجام می دهد در حالی که مخزن دیگر در
حال استراحت به سر می برد.

مخزن دوم در حـال بازسـازی ماده خشـک کننده اسـت و هــوای
فـوق العـاده خشک تــوسط گـرما تهیـه می شود و سـرعت جـریان
پاکسـازی متناسب قابل تنظیـم می باشد. تا به نقطه شبنم مورد نظر
فـراهم گردد و عملیات یکسان سازی در دو مـخزن را انجام می دهد

این عملیات موجب می شود تا سایندگی ماده خشک کن به حداقل
برسد و مـخزن به تدریج تحت فشار قرار می گیرد و در پایان چـرخه
فعالسازی مجدد عملیات سوئیچ انجام می شود

در

برای دانلود مخازن تحت فشار به لینک catalog-makhzan مراجعه کنید.

 

مزایای مخازن تحت فشار

  1. استـفاده از مـخزن، تعداد روشن و خاموش شدن و مدت تحت بار بودن کمپرسـور را به میزان زیادی کاهش می دهدو به همین دلیل باعث افزایش عمر مفید پمپ باد و لوازم جانبی آن می شود.
  1. مـخزن کمپرسـور، نـوسانات فـشار به وجـود آمـده در کمپرســور را کاهش می دهـد و درطـول زمـان انـجام کار، فـشار در دستـگاه را ثابت نگه می دارد.
  2. مــخزن کمپرسـور باد، بنابـر استـاندارد مــخازن تحت فـشار بالا ASME طراحـی و سـاخته می شـود و با رعایـت الــزامات استانـــدارد ذکر شده، محصولی مطمئن و کارا تولید می شود.

4.مـخازن کمپرســور به ذخیـره و تامین هــوادر زمان اوج مصـرف بـدون نیاز به تغییــر کمپرســور با کمپرســورهایی با ظــرفیت بالاتر کمک شایانی می کند.

نکته

لازم به ذکـر است که مخزن کمپرسـور نباید متحمل فشـاری بیش از حد مـجازشود و همچنین نباید بـدون شیر اطمینان مورد
استفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی مخازن

تولید مخزن کمپرسور طبق استاندارد
فشار کاری در مخزن باد کمپرسور ضعیف ( 5 بار تا 11 بار)
در مخزن باد کمپرسور صنعتی متوسط ( 16 بار تا 25 بار)
پمپ باد در کمپرسور فشار قوی (30 الی 40 بار)
مجهز به سوپاپ اطمینان و مانومتر مخزن هوا
شیر های ورودی و خروجی استاندارد
مجهز به شیر تخلیه دستی