کاتالوگ مخازن

در
دسته بندی ها: دانلود

برای دانلود مخازن تحت فشار به لینک catalog-makhzan مراجعه کنید.

 

مزایای مخازن تحت فشار

  1. استـفاده از مـخزن، تعداد روشن و خاموش شدن و مدت تحت بار بودن کمپرسـور را به میزان زیادی کاهش می دهدو به همین دلیل باعث افزایش عمر مفید پمپ باد و لوازم جانبی آن می شود.
  1. مـخزن کمپرسـور، نـوسانات فـشار به وجـود آمـده در کمپرســور را کاهش می دهـد و درطـول زمـان انـجام کار، فـشار در دستـگاه را ثابت نگه می دارد.
  2. مــخزن کمپرسـور باد، بنابـر استـاندارد مــخازن تحت فـشار بالا ASME طراحـی و سـاخته می شـود و با رعایـت الــزامات استانـــدارد ذکر شده، محصولی مطمئن و کارا تولید می شود.

4.مـخازن کمپرســور به ذخیـره و تامین هــوادر زمان اوج مصـرف بـدون نیاز به تغییــر کمپرســور با کمپرســورهایی با ظــرفیت بالاتر کمک شایانی می کند.

نکته

لازم به ذکـر است که مخزن کمپرسـور نباید متحمل فشـاری بیش از حد مـجازشود و همچنین نباید بـدون شیر اطمینان مورد
استفاده قرار گیرد.

مشخصات فنی مخازن

تولید مخزن کمپرسور طبق استاندارد
فشار کاری در مخزن باد کمپرسور ضعیف ( 5 بار تا 11 بار)
در مخزن باد کمپرسور صنعتی متوسط ( 16 بار تا 25 بار)
پمپ باد در کمپرسور فشار قوی (30 الی 40 بار)
مجهز به سوپاپ اطمینان و مانومتر مخزن هوا
شیر های ورودی و خروجی استاندارد
مجهز به شیر تخلیه دستی