برچسب: کمپرسور اسکرو

در

درایر جدبی

برای دسترسی به کاتالوگ درایر جذبی به لینک  Dryer مراجعه کنید

Dryer catalog

خشک کن ها هوا متراکم و بسیار خشک طراحـی شده اند که برای فشـار 40 بار (70- درجه سانتیگـراد) و به دست
آمدن نقطه شبنم طراحی شده است. فیلتر های اولیه و ثانویه در خشک کن های بدون حرارت استاندارد می باشد تا جـریان هوای
تمیـز و یکپارچه را حفظ کند. این خشک کن از یک کنترل کننده الکترونیکی بسیار قابل اعتماد استفاده می کند تا خشک کن به
خوبی کار کند. خشک کن های بدون حـرارت مجهز به دریچـه مــخصوص مـواد خشک کن با کیفیـت بالا می باشد . خشک کن
مفیـدی از عملکرد قابل اطمینانی برخوردار است که کمترین افت فشار را ارائه می دهد.

عملیات درایر جذبی

خشک کن دارای دو مـخزن بـرج شکل می باشد که امـکان
جـذب مداوم را فـراهم می کند. رطوبت از هوای فشرده با استفاده از
مـواد جـذبی انجام می شود. بدین تـرتیب اسـت که یکی از مـخازن
عملیات جـذب رطوبت را انجام می دهد در حالی که مخزن دیگر در
حال استراحت به سر می برد.

مخزن دوم در حـال بازسـازی ماده خشـک کننده اسـت و هــوای
فـوق العـاده خشک تــوسط گـرما تهیـه می شود و سـرعت جـریان
پاکسـازی متناسب قابل تنظیـم می باشد. تا به نقطه شبنم مورد نظر
فـراهم گردد و عملیات یکسان سازی در دو مـخزن را انجام می دهد

این عملیات موجب می شود تا سایندگی ماده خشک کن به حداقل
برسد و مـخزن به تدریج تحت فشار قرار می گیرد و در پایان چـرخه
فعالسازی مجدد عملیات سوئیچ انجام می شود

در

برای دانلود کاتالوگ کمپرسور اسکرو به لینک Docscrow  مراجعه شد

Screw compressor catalog

کمپرسور اسکرو

هوا صنعت مفیدی تولید پمپ باد با رعایت استانداردهای بین المللی درکلیه عرصه صنعت قادر به پذیریش انواع سفارش از صنایع مختلف می باشد

نکات مهم جهت راه اندازی دستگاه پمپ باد
١ -بارگیری دستگاه
• بارگیری دستگاه می بایست با توجه به علائم روی دستگاه انجام پذیرد.
٢ -محل قرار گرفتن دستگاه
دستگاه باید طوری قرار بگیرد که از ھر طرف یک متر فضای آزاد وجود داشته باشد
٣ -تھویه محل دستگاه.
در صورتی که ھوای بیرون محیط غبار آلود می باشد ، می بایست فیلترھایی در دریچه ھای ورودی تعبیه گردد


جداول کمپرسور باد اسکرو

این کاتالوگ دارای جداول مشخصات فنی کمپرسور اسکرو CS 750 تا CS 30000 می باشد

شرکت هوا صنعت مفیدی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات در زمینه های نصب و مراقبت و نگهداری انواع کمپرسور های تولید خود می باشد

این مجموعه می تواند نیازهای شما را از جمله کمپرسور های پیستونی و اسکرو، مخازن تحت فشار، دایر جدبی(خشک کن) تامین نمایید

همانطور که می دانید کمپرسورهای اسکرو به مرور زمان نیازمند تعویض و سرویس و نگهداری قطعات می باشد

در صورتی که به قطعات یدکی احتیاج دارید ، خواھشمندیم به موارد زیر توجه نمایید.
١ .نام شرکت و تاریخ خرید دستگاه را مشخص کنید .
٢ .تیپ و شماره سری را مشخص نمایید .
٣ .شماره قطعه و اسم آن را بنویسید و تعداد آن را مشخص کنید .
۴ .نحوه تحویل آن را توضیح دھید .

در

جهت دسترسی به دفترچه راهنمای کمپرسور اسکرو به لینک ها زیر مراجعه کنید.

emoji_finger

PLC AIR MAKER  به لینک Screw 

 PLC PR1510 به لینک pdf-screw-prw 

Screw compressor infographic

کمپرسـورســازی ایران مفیدی

از ســال ١٣٨٠ با اخذ مجوز از صــنایع شــروع به تولید پمپ باد نموده و به ھمت مھندسین و طراحان سخت کوش خود توانســـــــته پلکان ترقی را بپیماید و انواع کمپرسورها را در حجم و فشـــــــارھای مختلف به صنعتگران کشور عرضه دارد .
ھم اکنون با پیشـرفت صنایع در کشــور و نظر به اینکه کمپرسور یکی از ارکان زیربنایی صنعت می باشد و دستگاه ھای جدید با
حســـاسیت و قابلیت ھای دقیق تری نســــبت به قبل طراحی میگردد. کمپرسور سازی ایران مفیدی طراحی جدیدی از نوع اسکرو
( حلزونی ) را طراحی نموده که از قابلیت ھای این کمپرسور میتوان به حجم کم و صدایی بھ مراتب کمتر از کمپرسورھای مشـــابھ
خود نام برد . به جھت جدید بودن این سیســتم در کشــور ھدف ما بر این بوده که کلیه اعمال توسط خود سیســـتم کنترل و عیب یابی گردد .

کمپرسور اسکرو

بدین جھت در این کمپرسور از MINI PLC بســـیار قوی که دارای صفحه نمایش گرافیکی میباشد استفاده گردیده که کلیه
ساعات تعویض فیلتر و ھرگونه برنامه ریزی جھت انواع کارھا را میتوان به روش بســیار ساده ای از طریق صفحه کلید نصــب
شده به دستگاه منتقل و دستگاه را برای منظورھای متنفاوتی به کار گرفت

این پمپ باد ها نیاز به اپراتورهای مجرب و آموزش دیده دارد و به جھت جدید بودن تکنولوژی آن در ایران ھمواره مشکلات خاص نگھداری را داشته ، در این مجموعه فن آوری جدیدی را برای اولین بار در ایران به وجود آورده ایم تا قسمت اعظم این مراقبت ھا را ماشین ، توسط MINI PLC به عھده می گیرد

دفترچه راهنمای اسکرو

mofidi-comp.com